AMPA ROSELLA
  AMPA ROSELLA   
Estatuts AMPA Escola Rosella Viladecavalls
ESTATUTS.pdf
Documento Adobe Acrobat [43.4 KB]
Presentació i inscripció AMPA.pdf
Documento Adobe Acrobat [225.9 KB]

L´AMPA és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l’escola i que, voluntàriament han decidit formar-ne part. Està associada a la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya).

 

Òrgans de gestió

 

Assamblea general

 

És l’òrgan sobirà de govern de l’AMPA. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea, incloent-hi els absents. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, i amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta. Té dret a assistir-hi el pare, mare o tutor de qualsevol alumne del centre.

 

Junta directiva

 

És l'òrgan que regeix, administra i representa l'Associació. La Junta s’organitza en comissions per abordar les diferents àrees. Es reuneix periòdicament per tractar temes relacionats amb l'entorn escolar dels alumnes. Està formada pels membres elegits en Assemblea General a cada curs, i que actualment és la següent:

 

Presidenta:                  

                                     Txell Farré

Tresorera:                     

                                     Natàlia Cerdà

Secretària:                   

                                     Mabel Medrano

Vocals:                                                      

                                     Anna Fàbregues

                                     Bea Díaz

                                     Elena Albertí                                                    

                                     Elena Herraiz

                                     Esther Cuadra

                                     Vanesa Collado

                                     Vicky Trullàs

                                     Yadira

                                     Laura Esteban

                                     Xantal

                                     Virgínia Pascual

                                    

                

Quines són les nostres funcions?

 

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:

 • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.
 • Participar en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar.
 • Ser l'interlocutor que tenen els mestres i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
 • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
 • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

 

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 39€ al’inici del curs escolar. Aquesta quota és per família, independentment del nombre de fills inscrits. Actualment, al voltant del 80% de les famílies del centre són sòcies de l’AMPA.

 

Quins avantatges suposa ser soci?

 

 • Descomptes en la compra de la roba esportiva de l’escola (ús no obligatori).
 • Dret d’inscripció dels alumnes en les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
 • Dret d’assistència i participació a les assemblees de l’AMPA.
 • Dret d’escogir i ser elegit membre de la Junta de l’AMPA.
 • Cobertura d’assegurança de responsabilitat civil en els espais de realització de les activitats extraescolars.

 

Com col·laborem econòmicament amb l’escola?

 

Amb l’objectiu de contribuir a incrementar la qualitat de l’entorn educatiu dels nostres fills, i en col·laboració amb la Direcció de l’escola, dediquem part del pressupost anual de l’AMPA a millorar les instal·lacions, facilitar recursos i augmentar els mitjans educatius disponibles. Així, les quotes de les famílies sòcies de l’AMPA generen un benefici a l’escola, que repercuteix directament a favor dels alumnes. Us demanem per això, la vostra contribució per construir una escola millor per a tots.